Саниране на многофамилна жилищна сграда в УПИ XII, кв.91 по плана на гр.Поморие, находяща се на ул.“П.К.Яворов“№50, /сграда с идентификатор 57491.502.424.1/, в изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, намиращи се в гр.Поморие“


Година

Договор № Д-434/21.08.2017г.

Възложител

Община Поморие

Вид извършени работи

Енергийна ефективност на сграда

N

Завършен/ В процес на работа

В процес на работа